Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1. Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Voordag de overeenkomst tot stand komt, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
 2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Indien de klant het aanboed langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mooigebaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 2 - Prijzen en kortingen

 1. Alle genoemde prijzen in het productoverzicht zijn in Euro's, incl. 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op één korting, dan wel actie. Er zal in dit geval door Mooigebaar altijd gekozen worden voor de korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan Mooigebaar ter beoordeling is.
 3. Mooigebaar zal na tot standkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 - Verzendkosten

 1. Voor verzending van de producten brengt Mooigebaar bezorgkosten in rekening.
 2. De hoogte van de bezorgkosten zijn afhandelijk van het gewicht en worden op de uiteindelijke factuur vermeld.

Artikel 4 - Betaling

 1. Elke bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Tenzijn anders overeengekomen dan de klant betalen:
 2. middels een overschrijving via bankrekening. de betaling dient volledig binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht Mooigebaar de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan heeft Mooigebaar het recht zonder overleg de bestelling te doen vervallen, waarbij er geen recht op restitutie van het betaalde bedrag is.

Artikel 5 - Levering

 1. Mooigebaar streeft er naar alle artikelen binnen 2 weken na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden bij de verzender.
 2. Mocht om een of andere reden aanbieding bij de verzender binnen 2 weken niet mogelijk zijn, dan wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.
 3. De verzender bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is. Verzending naar het Buitenland zal langer duren.
 4. Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien Mooigebaar de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.
 5. Door de klant foutief bestelde artikelen kunnen NIET geretourneerd worden.
 6. Bedrukt of anderszins gedecoreerd materiaal wordt NOOIT retour genomen.

Artikel 6 - Retourneren

 1. Gezien de persoonlijke aard van de producten is herroepingsrecht uitgesloten.
 2. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen 5 werkdagen na ontvangst te melden bij het bedrijf. Het is raadzaam dat de koper de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert en daarbij gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te laten melden.
 3. Na ontvangst van de retourzending bepaalt Mooigebaar definitief of de klacht gegrond is. Indien zo, zal Mooigebaar het gebrek verhelpen, of het artikel vervangen.
 4. Retourzendingen worden niet in behandeling genomen indien:
  a) Er geen contact is geweest via mail, PB of telefoon;
  b) De kleding gedragen en/of gewassen is;
  c) De klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
  d) De klant de gebruiksinstructies niet correct heeft opgevolgd;
 5. Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen, zal Mooigebaar zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.
 6. Annuleren van een bestelling is niet mogelijk.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Alle producten die in het assortiment van Mooigebaar zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk aan ons voorleggen.
 2. De inhoud van de website/Facebookpagina is met zorgvuldigheid samengesteld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
 3. Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Mooigebaar zo spoedig mogelijk worden aangepast.
 4. Er kunnen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 5. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kunnen de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk afwijken van hoe de bedrukking op de website/Facebookpagina wordt weergegeven.
 6. De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke klant zelf samenstelt. De klant zal geen inhoud aanbieden welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
 7. Mooigebaar zal trachten fouten, gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding tijdig te ontdekken en te communiceren naar de klant, maar kan hiervoor geen garantie geven.
 8. De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschregen en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.
 9. Indien de klant een eigen afbeelding doorgeeft of anderszins inbloed op het product (tekst personalisering), verzekert dat de klant ten opzichte van Mooigebaar dat de tekst geen rechten van derden op het motief rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
 10. De matentabel welke getoond wordt op de website/Facebookpagina van Mooigebaar is slechts een indicatief hulpmiddel.
 11. De maatvoering kan per merk en zelfs binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.
 12. De klant wordt geacht een door Mooigebaar geleverd product alleen te gebruiken waar deze naar algemene richtlijnen en maatschappelijk aanvaarde normen voor is bedoeld.
 13. Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke de koper elders heeft aangeschaft om te laten bedrukken door de verkoper. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van de koper voorzien van een opdruk. Vorenstaande betekend dat als er misdrukken worden gemaakt, er wasechtheid of gechtingsproblemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverd textiel ontstaan, dit niet aan de koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met de verkoper wordt overeengekomen.
 14. Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadigen en vermissing van door de koper aangeleverde modellen en/of andere materialen. Verkoper zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele materialen vergoeden of compenseren.

Artikel 8 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Mooigebaar niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Mooigebaar als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 9 - Privacyverklaring

 1. Mooigebaar gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mooigebaar gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door Mooigebaar vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.

Artikel 10 - Geschillen

 1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met Mooigebaar via de contactgegevens zoals deze op de website/Facebookpagina staan vermeld. Uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 11 - Auteursrecht

 1. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, websiters, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door Mooigebaar mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Mooigebaar.
Laatst bekeken